Проект "Продължаваме заедно"


all together.jpg

Проект "Продължаваме заедно" по Програма на Община Варна за образователна
интеграция на деца и ученици от различни етнически
групи и в неравностойно социално положение през 2017г.
ДГ35 „Детска радост" Варна работи по проблемите на приобщаващото образование от 18 години. Реализирали сме успешно редица проекти и инициативи на общинско , национално и вътрешно-институционално ниво.
Проект „ Продължаваме заедно" е още една стъпка в нашия непрекъснат стремеж да даваме реални възможности всяко дете със специални образователни потребности да бъде прието, подкрепено и включено в различни дейности, зачитайки личностния му потенциал.
Подадохме ръка и продължаваме заедно- учители, родители,специалисти, общественост да вярваме, че всяко дете, независимо от своите индивидуални особености заслужава обич и подкрепа.