проект Connect


DSCN3372.JPG


Само да се говори за успех и за различните действия, водещи към него, не е достатъчно.
В проект CONNECT разпространението на информация, прилагането на действията и "ученето чрез практика" ще бъдат главната движеща сила.
Проектът ще бъде полезен за постигане на целите и политиките на ЕС, свързани с енергията, както и с екологичните и социални политики, залегнали в Зелента книга на Енергията на ЕС, в Бялата книга на Транспорта и на целите за намаляване на вредните емисии, поставени в Протокола от Киото.
Проектът ще допринесе за постигането на тези задачи, като стимулира децата в училищна възраст и техните родители да използват повече устойчивите модели за транспорт, пътувайки до и от училище.
Местните власти и общество ще установят необходимите връзки между участниците, сред които ще бъдат разпространени начинът на действие на проекта и неговите резултати, създавайки Европейска мрежа от свързани в процеса на реализация членове.

 

               Целите на проекта са да:

Информира децата, учениците и родителите за ползите от пътуването до и от училище, използвайки устойчив модел на придвижване, като вървене пеш, каране на велосипед, обществен транспорт, училищен автобус или комбинирано използване на автомобила;


Научи децата да пътуват до училище безопасно, като подобри техните знания и умения, както и да увеличи тяхната значимост в общественото пространство;


Насърчи децата, учениците и родителите да пътуват до училище, използвайки устойчиви модели.


Прилагане на иновативни практики и техники на педагогическо взаимодействие в процеса на физическо възпитание, с цел формиране от най-ранна възраст на устойчиви отношения към спорта, движението и здравословния начин на живот..


Организиране на среда, която мотивира децата за активно участие в двигателна дейност и положителни преживявания.