проект "Водим бъдещето за ръка"REKLAMEN_PLAKAT_SLIVEN.png

Цялостната дейностр в ДГ"Детска радост" Варна е организирана в контекста на Европейската стратегия за "Учене през целия живот", гарантираща прилагането на съвремени и преди всичко личностно - ориентирани педагогически технологии.

Настоящия доклад представя дългогодишен практически модел за изграждане и утвърждаване на детската градина. като желано и любимо кмясто за децата, с подходящо организирани пространства за игра, познание и общуване. Работата по проекти с различна тематична насоченост в ДГ"Детска радост" е обвързана с основни женности, кореспондиращи със съвременните образователни технологии и стратегии. стремежът ни е насочен към постигане на ефективна връзка между детската градина, семейството и обществото. Резултатие от реализираните досега проекти ни дават увереност, че това е практически ориентиран подход, който дава шанс за структуриране на оптимална педагогическа среда, която да подкрепя, стимулира и развива детето.