Заповед

 

ДЕТСКА ГРАДИНА № 35 “ДЕТСКА РАДОСТ”

Варна, ж.к. Победа до бл.10; emailodz13_varna@abv.bg; тел. 052/740627; 052/500636


 

 

 

 

 

 

 

З А П О В Е Д

 

259/23.08.2019год.

 

 

          На основание решение на Общински съвет № 1443-8-1 от Протокол № 30/28,29.04.2014г, заповед № 1969/16.06.2014г. и № 3642/03.10.2016г. на Кмета на Община Варна и НРПРУОИ, във връзка с провеждане на конкурс за отдаване под наем почасово на помещения в детската градина за провеждане на допълнителни образователни дейности с децата

 

Н А Р Е Ж Д А М:

 

1.      Назначавам  комисия в следния състав:

                 Председател: Антоанета Петрова – ЗДУД

                 Членове:    1.  Снежана Йорданова    ЗАС

         2. .............................................. -  юрист от р-н „ Младост“

                 Резервни членове: 1. Галя Велкова  – старши учител

                                                 2. Мирела Иванова    – учител

2. Комисията да проведе конкурса по Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, да разгледа предложените оферти, да установи  съответствието с условията на конкурса и класира фирмата – изпълнител на съответните дейности.

 

3. Условия и ред на конкурса :

 

 

3.1. Физкултурен салон  - площ – 160 кв.м. - конкурсна цена на обекта определена по действащата “Методика за определяне на стартови базисни цени при обявяване на търг  за  отдаване под наем на общински недвижими имоти” приета от Общински съвет - 12,00 лева за един астрономически час:

 

Позиция

Ден от седмицата

Час на занимания

Дейност

Срок на договора

 

Позиция 1

понеделник

16:30  - 17:30

За школа по спортна гимнастика

 До

30.08.2022

Позиция 2

Четвъртък

11:00 – 12:00

За школа по спортна гимнастика

До

30.08.2022

Кандидатите участват по позиция 1 и 2 едновременно

 

 

3.1              Срок и място за получаване на конкурсната документация от 26.08.2019г. до 09.09.2019г. в кабинета на ЗАС – Снежана Йорданова. Конкурсната документация включва:

  3.2.1. Заявление

3.2.2. Условия на конкурса

3.2.3. Декларация по образец за получаване и запознаване с конкурсните условия;

3.2.4. Декларация по образец за извършен оглед на обекта

3.2.5. Декларация по образец за не разгласа на информацията, предоставена във връзка с участието в конкурса;

3.2.6. Проект на договор;

3.3 Участниците в конкурса следва да внесат депозит за участие в размер на стартовата месечната наемна цена, определена по действащата „Методика за определяне на  стартови базисни цени при обявяване на търг за отдаване под наем на общински не жилищни имоти”. Внася се по банков път в сметката на ДГ № 35 „Детска радост“.

3.4. Срок и място за подаване на предложенията от 26.08.2019г. до 16:00 часа на 09.09.2019г. в канцеларията на детското заведение.

3.5. Огледа на обекта може да се извърши при получаване на конкурсната документация или в периода на приемане на документи след предварителна уговорка .

3.6. Конкурсът ще се проведе на 11.09.2019г. (сряда) от 13.30 ч в ДГ № 35 „Детска радост“.

3.7. Участниците в конкурса представят предложенията си в запечатан непрозрачен плик, върху който отбелязват името /фирмата/ и адреса на участника, обекта - предмет на конкурса и обособените позиции за които кандидатства.

 

3.8.  Предложението за участие в конкурса трябва да съдържа:

3.8.1. Заявление по образец за участие в конкурса;

3.8.2. ЕИК (за еднолични търговци и търговски дружества, регистрирани в Търговския регистър към Агенцията по вписванията), съдебно удостоверение за актуалното правно състояние на заявителя (за юридически лица с нестопанска цел , регистрирани по реда на ЗЮЛНЦ) или документ за самоличност за физически лица (копие, заверено от участника);

3.8.3. За юридически лица и еднолични търговци - съдебни удостоверения, издадени на участника, че:

>                    Не е обявен в несъстоятелност

>                    Не се намира в производство за обявяване в несъстоятелност

>                    Не се намира в ликвидация

3.8.4. Декларация по образец за получаване и запознаване с конкурсните условия;

3.8.5. Декларация по образец за извършен оглед на обекта

3.8.6. Декларация по образец за не разгласа на информацията, предоставена във връзка с участието в конкурса

3.8.7. Платежен документ за внесен депозит

3.8.8. Удостоверение за липса на задължения по данъчно - осигурителната сметка от съответното подразделение на Националната агенция за приходите (оригинал или копие, заверено от участника);

3.8.9. Служебна бележка за не дължими общински вземания към Община Варна (оригинал или копие, заверено от участника);

3.8.10.  Проект на договор, подписан от участника

3.8.11.  Свидетелство за съдимост за преподавателите, които ще осъществяват дейността, за която се наема помещението

3.8.12.  Валиден документ, удостоверяващ професионална /треньорска/ квалификация за преподавателите, които ще осъществяват съответната дейност

3.8.13.  За дейности физическа култура и спорт и удостоверение/лиценз за вписване в национален регистър на съответната спортна федерация.

3.8.14.  Ценово предложение в запечатан непрозрачен плик;.

 

4.    Комисията да се съобрази и спази следните условия на конкурса:

   4.1.   Веднага след подписване на заповедта пуска съобщение за провеждане на конкурса в два местни ежедневника, в официалния сайт на детското заведение. В същия ден поставя обява за провеждането на конкурса и на служебния вход на детското заведение. Съобщението задължително съдържа дата, час и място на провеждане на конкурса.

4.2.   Подаването на документите да стане в определения в обявата срок;

4.3.   Участниците в конкурса да представят предложенията си в запечатан, непрозрачен плик;

4.4.   Конкурсната комисия организира събирането и съхранението на предложения плик, заверен с входящ номер, дата и час на тяхното постъпване. Комисията да не позволява изменения в предадените вече пликове предложения и допълнения. Съхраняват се в касата на ДЗ.

4.5. Постъпването на предложенията се отбелязва в специален регистър , в който се вписват входящ номер, дата и час на постъпването им. Отбелязването се извършва и върху плика на предложението.

4.6.   Допълнения или изменения в предадени вече предложения не се приемат.

4.7. Лицата, подали предложения или техни представители имат право да присъстват на конкурса, като се легитимират пред конкурсната комисия,чрез представяне на документ за самоличност, а в случаите на упълномощаване – нотариално заверено пълномощно, до отварянето на ценовите предложения.

4.8. В деня и часа, определен за провеждане на конкурса, председателят на комисията проверява присъствието на членовете й и обявява откриването на конкурса.

4.9. Всеки от комисията на конкурсната комисия, подписва декларация, че се задължава да не разгласява информация, идеи и оферти, както и всички други сведения.

4.10. Комисията води протокол от заседанието, в който се отразяват направените констатации. Протоколът се подписва от всички членове на комисията и не се публикува.

4.11. В случай, че не присъстват всички членове на комисията, конкурсът се отлага с един час. Ако всички членове не се явят след 1 час и ако не могат да бъдат замествани от резервни членове, заседанието се насрочва за същия час и място на следващия работен ден, за което се изготвя протокол.

4.12. При възникване на обстоятелства, които правят невъзможно откриването на конкурса или неговото приключване, комисията съставя протокол, въз основа на който Директора на детската градина стартира процедура по провеждане на нов конкурс.

4.13. След откриване на заседанието комисията отваря пликовете по реда на тяхното постъпване и проверява съответствието на предложенията с предварително обявените условия. Не се разглеждат предложения, които:

>    са подадени извън срока, определен с настоящата заповед и обявата на директора;  

>    са подадени в незапечатан или прозрачен плик;

>    не съдържат документи за внесена гаранция за участие в конкурса;

>    не съдържат който и да е от документите, посочени в конкурсната документация.

4.14. Конкурсната комисия може да поиска в определен от нея срок, след отваряне на плика с предложенията, писмени разяснения. Тези разяснения не трябва да водят до изменение на представените предложения.

4.15. Когато в определения в заповедта срок постъпи предложение само от един кандидат или не постъпи предложение, срокът за подаване на предложенията за участие в конкурса може да се удължи с още 14 дни, по преценка на комисията.

4.16. Удължаването на срока по т. 4.15 се обявява най-малко в два местни ежедневника, на информационното табло и на официалната страница на детското заведение или на Община Варна.

4.17. Решенията на конкурсната комисия се вземат с обикновено мнозинство от членовете и когато член на комисията е против взетото решение, той подписва протокола с особено мнение и писмено излага мотивите си.

5. На първо място се класира участника, предложил най - висока цена за съответната позиция.

6. При условие, че двама или повече участници са предложили еднаква най-висока цена, следва процедурата да се прекрати и да се проведе нов конкурс.

7. В срок от три работни дни от провеждане на заседанието, комисията представя мотивиран доклад на Директора на детското заведение, който съдържа предложения за определяне на участници, спечелили конкурса и класиране по ред на следващите участници, отговарящи на конкурсните  условия.

8. В срок от три работни дни след получаване на доклада, директорът  на ДЗ издава заповед, с която обявява класирането по съответните обособени позиции.

9. Резултатите от конкурса се изнасят на информационното табло и участниците се уведомяват писмено.

10. Заповедта за класиране на участниците подлежи на обжалване по реда на чл.149 от Административно процесуалния кодекс.

11. В срок от пет работни дни след изтичането на срока за обжалване на заповедта се освобождават депозитите на участниците, като този, отговарящ за спечелената обособена позиция на спечелилия конкурса се трансформира в гаранция за изпълнение на договора и към нея преди подписване на договора се внася разликата по предложената цена по оферта. Гаранцията се задържа до изтичане на срока на договора.

12. В случай, че от участник в конкурса бъде подадена жалба срещу заповедта на директора за утвърждаване на спечелилите конкурса участници, се задържа и неговия депозит до окончателното приключване на производството по жалбата.

13. Директорът сключва договор за наем със спечелилия конкурса по приложения към конкурсната документация образец, в срок до тридесет дни от влизане в сила на заповедта за класиране на участниците след извършен предварителен контрол от дирекция „ОМД“. Договорът се подписва и от съответния главен счетоводител.

14. В договора задължително се включват условията, при които е спечелен конкурсът.

15. Преди сключването на договора за съответната образователна дейност фирмата спечелила конкурса представя учебна програма за образователната дейност по съответната обособена позиция. Програмата е съобразена с рамковите изисквания за предучилищно образование и става неразделна част от договора.

16. Внасяне на каквито и да било изменения в предоставения с конкурсната документация договор или неявяването на спечелилия конкурса участник за сключване на договор се счита за отказ и гаранцията му не подлежи на връщане.

17. В случай, че договорът не бъде сключен по вина на спечелилия конкурса участник, депозитът му се задържа. Директорът въз основа на доклад от председателя на конкурсната комисия издава заповед за даване на нов срок от 30 дни за сключване на договор със следващия класиран участник по условията на офертата му. Със същата заповед се определя и нов срок, в който класираният на следващо място участник следва да внесе сума в размер на един месечен наем по предложената оферта като гаранция за изпълнение на договора.

18. Ако в определения срок не бъде сключен договор по причини, независещи от волята на участника, спечелил конкурса, съответно на класирания на следващо място участник, директорът издава заповед за удължаване на срока за сключване на договор

19. При неизпълнение на поетите с договора задължения по условията на конкурса, спечелилият участник понася санкции, определени в условията на договора.

 

 

Настоящата Заповед да се доведе до знанието на лицата, включени в състава на Комисията за провеждането на конкурса за отдаване под наем на помещения в детското заведение за сведение и изпълнение.

Контрол по изпълнение на заповедта ще осъществявам лично.

 

 

Запознати със заповедта:

 

Председател: Антоанета Петрова – ЗДУД……………………..

Членове:

1.      Снежана Йорданова - ЗАС ……………………..

2.      Юрист р-н Приморски……………….

Резервни членове:

                        1 Галя Велкова – ст. учител.........................

                        2 Мирела Иванова - учител.............................

 

 

 

Директор:………………..

   /Кр. Статкова/