Декларация 1

 

Конкурс по оферти за отдаване под наем на помещения за допълнителни педагогически  услуги


                                                                                     Образец от ДГ № 35 „Детска радост“

 

 

ДЕКЛАРАЦИЯ

 

По чл. 69/1/ т.12 от Наредба за реда за придобиване и разпореждане с общинско имущество

 

       От _________________________________________________

 

Фирма  ______________________________

 

 

Декларирам, че съм извършил оглед на помещенията обект на конкурса, за които кандидатствам в конкурс по оферти за почасово отдаване под наем на помещения – публична общинска собственост за извършване на образователни дейности в Детска градина № 35 „Детска радост” – Варна.

 

Констатирах следното:

 

...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

(описват се констатирани нередности или липса на такива)

 

Приемам предоставените ми условия.

 

 

 

 

Дата: ___________

Гр. Варна

 

Декларатор:__________