За нас

ДГ №35 „Детска радост” се намира в спокоен, озеленен и недалеч от центъра на града - ж.к. „Победа”. Удобни автобуси: 20, 209, 7, 15.

В детското заведение функционират 6 градински и 1 яслена групи. Сградата е на два етажа, с три корпуса, с обособени нестандартен интериор, зелени коридори и животински кът.


Вярваме, че през дългогодишната история на детската градина сме доказали и продължаваме да реализираме своята основна мисия-съчетаване на традиции и новаторство за осигуряване на едно незабравимо, пълноценно и щастливо детство на нашите деца.


МИСИЯ НА ДЕТСКОТО ЗАВЕДЕНИЕ

Цялостната дейност на детската градина е организирана по посока усвояване на моралните ценности и добродетели. етични модели на безопасно поведение на детето в гражданското общество и обединена Европа.

Формиране на личности с интелектуална подготовка и култура, с ярко озразено гражданско съзнание и поведение, сподобни на ефективна обществена реализация с оглед на новите изисквания и предизвикателства на високо конкурентния пазар на труда.

Възпитание и обучение според държавните образователни изисквания в духа на демократичните ценности, адекватно ориентиране в динамично променящия се съвременен свят и създаване на високоотговорно поведение за участие в обществения живот.

Усвояване и формиране на общочовешки и национални ценности, развитие на индивидуалността и стимулиране на творческите заложби, духовно, физическо и социално образование и развитие на децата от 3 до 7 годишна възраст.

ВИЗИЯ НА ДЕТСКАТА ГРАДИНА

Основният стремеж на целия екип е утвърждаване на детската градина като конкурентноспособна детска градина формираща у децата национални и общочовешки добродетели при подготовката им за социализация и реализация.

Детската градина работи с ерудиран педагогически екип, способен да осъществява образованието  и възпитанието на децата за успешна реализацияв училище, едкип от високоотговорни личности, проявяващи толерантност, загриженост и зачитане на човешкото достойнство; прилагащи творческо и критично мислене в осъществяване на учебно - възпитателния процес за утвърждаване на младия човек като гражданин на Република България и света. Детска градина "Детска радост" е институция, в която се реализират цялостно обучение и възпитание на децата с цел изграждане на личности със самочувствие и индивидуалност.

ЦЕЛ

Осигуряване на социална, познавателна и специална подготовка, гарантираща готовност на детето за училище.Реализация на съвременно европейско образование за децата, развитие на човешкия потенциал в детското заведение.

СТРАТЕГИИ

1. Изграждане на подкрепяща образователна педагогическа среда за достъп и равен шанс за предучилищно образование на всучки деца;

2. Детската градина да се превърне в център за образование, културна и социална дейснот не само като начин на мислене, но и за осъществяване на многостранни инициативи;

Използване на неизчерпаемите източници на природата, двигателния режим и здравословното хранене за формиране на здравна култура от най - ранна възраст.

ПРИОРИТЕТИ В ДЕЙНОСТТА НА ДЕТСКОТО ЗАВЕДЕНИЕ

Прилагане и спазване на държавните образователни стандарти за предучилищно възпитание. Обогатяване на девйности, адресирани към децата и учителите, насочени към индивидуалните им интереси и потребности: кътове, обогатена материалнабаза, ателиета, работно поле за изява;

Търсене на "нови образователни ниши" за проспособяване на детската градина към постоянно променящите се педагогически условия и внедряване на съвяременен мениджмънт и маркетинг, съобразно новите образаователни потребности;

Интегриране на деца със специални образователни потребности;

Гарантиране на сигурността и здравето на децата;

Развитие на умения за учене, ооткривателство и изграждане на практически и социални умения;

• Изкуство;

• Екология;

• Спорт;

Квалификационната дейност на педагогическата колегия да се насочи към образование през целия живот;

Задължителната подготовка на децата две години преди встъпването им в първи клас.

• Гаранция за подготовката на детето към новата социална позиция "ученик" и безспроблемна адаптация в училище...

Създаване на условия за развиващо обучение, което да осигурява изява на детските способности и дарования.

Ангажиране на родителската общност с дейностите на детската градина - участие в проекти.

ОСНОВНИ ЗАДАЧИ

1. Поставяне на детето в центъра на цялостната дейсност и утвърдаване на хуманно - личностния подход, основен фактор за социално развитие на децата и професионална изява на педагогическия екип.

2. Прилагане на гъвкав управленски стил и динамично осигуряване на информационната среда.

3. Участие в проекти, свързани с подобряване на материално - техническата база на детската градина и подобряване условията на възпитание и обучение.


Някои важни събития в последните 10 години за нашия екип, реализирани чрез различни проекти:

• 1998 г. съвместно партньорство с Фондация „ Карин дом” – първи интеграции на деца със специални образователни потребности.

• 1999 г. е открито първото Артателие в което се прилагат нестандартни техники в изобразителното и приложното изкуство при работа с деца.

• 2001 г. - старт на проекта „ Лист по лист” с активното участие на родители и деца.

• От 2001 г. - работа по различни проекти, свързани с програмата „Еко-училища”.

• 2003 г. е регистрирано Сдружение „ Детска радост” – Училищното настоятелство на ДГ № 35 „ Детска радост”.

• 2007 г. – домакин на среща „ 30 години Център по развитие на детската реч” с директори от Североизточна България.

Участието в Национални и международни конференции, семинари, работни срещи ни дава възможност да прилагаме съвременни иновационни интерактивни педагогически практики, съобразени с Държавните образователни изисквания, утвърждаващи детската индивидуалност, интелект и талант:

• ”Играта – забравеният образ на детството” – 2001 г.

•  Българо - американска конференция”Елисавета Кларк – Пенка Касабова” – 2002 г.

• ”Хуманизъм и прагматизъм в образованието на ХХІ век” – 2003 г.2007г.