Приложение 1

                                Приложение 1

 

СПОРАЗУМИТЕЛЕН  ПРОТОКОЛ

 

На основание Договор за наем  – РазделV, чл.14, чл.15 и чл.16

се съставя настоящия протокол относно възстановяване на направени разходи

 

            Днес....................... в гр.Варна  между:

1.      Детска градина № 35 ”Детска радост” – гр.Варна, ж.к. Победа до бл.10,

БУЛСТАТ 000087165, представлявано от Директора Тина Русева Боянова,  с главен счетоводител – Боряна Ганкова Маринчева, наричан за краткост  НАЕМОДАТЕЛ и

2..........................................................- гр. Варна, представлявано от.........................................  ....................... , наричано за краткост  НАЕМАТЕЛ се състави настоящия СПОРАЗУМИТЕЛЕН ПРОТОКОЛ ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА РАЗХОДА към договора за наем на помещение /физкултурен салон  – 160 кв.м. /от  ......................2019год.

 

І.  МЕТОДИКА ЗА ИЗЧИСЛЕНИЕ НА РАЗХОДА

Където:

Е – фактически разход за електроенергия за периода;

Q фактически разходи за топлоенергия за периода;

А – площ на помещението / физкултурен салон  – 160 кв.м. /;

Р – разгърната  застроена площ на сградата – 2370 кв.м.

Ч – общо работни часове за периода

 

1. Разходи за ЕЛ. ЕНЕРГИЯ се изчисляват по формула:

 

Е = К * брой часове

 

                                        E * A

                             K =    ___________

                                      Ч * P

 

 

2. Разходи за ОТОПЛЕНИЕ се изчисляват по формула:

Q = К * брой часове

 

Q * A

K =    ___________

Ч * P

 

1.      Размер на разходи ел. енергия за възстановяване……………….лв

 

2.      Размер на разходи нафта за отопление за възстановяване………….лв

 

ОБЩ РАЗМЕР НА СУМАТА ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ ……………лв

ЦКБ-АД

IBAN: BG49 CECB 9790 31D2 0873 00;

BIC: CECBBGSF,

 

НАЕМОДАТЕЛ:                                                                    НАЕМАТЕЛ:

Директор:……………………                                                Управител:………………….

 /Кр.Статкова/                                                                 /________________/

Гл. Счетоводител:…………….                         

 

/ Боряна Маринчева/