Права и задължения

Родителите / настойниците  полагат грижи за децата си  в съответствие с изискванията на Семейния кодекс, Конвенцията за закрила на детето, Закона за закрила на детето, Правилника за прилагане Закона за закрила на детето.

ИЗ „ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА НА ДГ „Детска радост“

ИЗ „ПРАВИЛНИК ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА ЗДРАВОСЛОВНИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ВЪЗПИТАНИЕ, ОБУЧЕНИЕ И ТРУД“

Споделена отговорност и взаимодействие с екипа на ДГ „Детска радост“

 1. Родителите/настойниците са партньори на учителите в осигуряване на условия за развитие и възпитание на децата.
 2. Участват в родителски срещи, в избирането на родителски комитет и настоятелство и в  утвърждаване на техните решения.
 3. Правят предложения за подобряване на цялостния педагогически процес, материална база и взаимодействието със социално-педагогическите фактори.
 4. Родителите/настойниците осигуряват на децата си необходимите учебни пособия, съобразно решенията на родителските събрания.
 5. Спазват правилата, установени с действащите  в ДГ “Детска  радост” правилници, като чрез подписа си дават своето съгласие.
 6. При установени нередности в детското заведение сигнализират първо на директора.
 7. Оказват съдействие и помощ за хигиенизирането, ремонтирането и обогатяването на материалната база на детското заведение.

Съдействат на ръководството на ДГ „Детска радост“

 1. за установяване на контакти с неправителствени организации, фирми и дружества, с цел подобряване на педагогическия процес и подобряване условията за живот на децата в групите.

Прием и изпращане на децата

 1. Родителите/настойниците са длъжни да водят до 8:45 ч. и вземат децата си до 19 ч. само при личен контакт с учителките на смяна.
  1. При невъзможност лично да водят и вземат децата си, родителите/ настойниците подават заявление-декларация до директора, в която дават съгласието си и поемат отговорността друго лице да поеме техните функции. В заявлението трябва да бъдат  упоменати личните данни на упълномощеното лице, телефонен номер за връзка и срок на действие на пълномощията.
  2. При нежелание на един от родителите детето да се дава на другия родител в резултат на съдебно решение, то първият подава заявление-декларация до директора и прилага копие от съдебното решение.
  3. В изключителни случаи, когато поради обективни или субективни причини родителите/ настойниците  са възпрепятствани да водят децата до 8:45ч., те подават заявление-декларация до директора, в което описват съответните причини и часа на закъснение.
 2. От 7:00 ч. до 7:30 ч. децата се предават на дежурен учител,  от 18:00 ч. до 19:00 ч. децата се изпращат от дежурен учител.

              Дежурната група  се намира във фоайето на първи етаж на детската градина.

Такси

/В съответствие с чл. 34, ал 1 и 2 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Варна/

 1. За ползване на целодневна детска градина и детска ясла от родителите /настойниците се събират месечни такси в размер до 48 лв., от които:
  1. 20 лв. постоянна такса, независеща от броя посещения в месеца.
  2. 28 лв. диференцирана такса, съобразно посещаемостта.
 2. За ползване на детска градина от деца в подготвителна група, придобили удостоверение за завършена подготвителна група и подлежащи на прием в първи клас през текущата календарна година, родителите /настойниците заплащат месечна такса за периода от 01.06. до 14.08. в размер на 100 лв.

Отсъствия на децата

 1. Посещението на децата от яслена група, І-ва и ІІ-ра възрастова група в детската градина може да бъде прекъсвано и подновявано по всяко време с предварително уведомление от родителите или настойниците. с изключение на децата, подлежащи на задължителна предучилищна подготовка.
 2. За периода на отсъствие по болест на децата, родителите/настойниците представят медицинска бележка.
 3. При отсъствие 10 календарни дни по семейни причини, родителите/ настойниците представят талон от лекар, че детето няма контакт с ОЗБ.
 4. При отсъствие  60 календарни дни  родителите/ настойниците представят на медицинската сестра резултати от чревни изследвания.
 5. Посещението на децата в подготвителна за училище група е задължително.
 6. Децата, подлежащи на задължителна предучилищна подготовка, две години преди постъпването им в първи клас, могат да отсъстват по семейни причини не повече от 10 дни за периода от 15 септември до 31 май и след предварително писмено уведомление от родителите.
 7. В подготвителните за училище групи – 5 и 6-годишни се допуска отсъствие само по уважителни причини, като за тях се представя съответен документ / медицинска бележка, документ от спортния клуб, в който детето членува, документ от ръководител на танцова, музикална или друг вид художествено-артистична формация/група, в която детето участва.

Опазване на здравето на децата

 1. Децата задължително преминават сутрешен филтър при медицинските сестри преди влизането в групите.
 2. Родителите/ настойниците нямат право да водят децата си болни, без да отчитат последствията за другите деца.
 3. Родителите/ настойниците не оставят на разположение на децата лекарства или храни в гардеробчетата.
 4. При необходимост родителите/ настойниците предават на медицинската сестра животоподдържащи лекарствени средства и медикаменти по лекарско предписание.
 5. Родителите/ настойниците поддържат редовно хигиената на децата и съдействат за изграждане на здравно-хигиенни навици у тях.
 6. Родителите/ настойниците не трябва да водят децата си в детското заведение със златни украшения, скъпи предмети и играчки. За тях персоналът не носи отговорност.
 7. Родителите/ настойниците не позволяват на децата си да носят в детското заведение опасни за здравето и живота предмети.
 8. Родителите/ настойниците не влизат в занималните, освен в случаите на организирани мероприятия.
 9. Родителите/ настойниците не внасят в детското заведение продукти без сертификат и срок за годност.
 10. Родителите/ настойниците уведомяват своевременно директора на ДГ „Детска радост“, ако са налице обстоятелства, свързани със семейството и създаващи риск за детето.
 11. Родителите/ настойниците се задължават да използват пейки и столчета при събличане и обличане на децата, като не допускат сядането им върху гардеробчетата в съблекалнята.
 12. Родителите/ настойниците нямат право да водят животни в двора на детското заведение и е необходимо да опазват чистотата в сградата и в двора на детското заведение.
 13. Родителите/ настойниците нямат право да провокират конфликти пред децата или да използват невъзпитателни методи спрямо детето си в рамките на детското заведение.
 14. Родителите/ настойниците нямат право да допускат връщането на децата в детското заведение след вземането им.
 15. Родителите/ настойниците е необходимо да съдействат на ръководството за обезопасяване на детското заведение и да не допускат нарушения в пропускателния режим.