Обява за отдаване помещения под наем

 

 

ОБЩИНА ВАРНА

            ДЕТСКА ГРАДИНА № 35 “ДЕТСКА РАДОСТ”

Варна, ж.к. Победа до бл.10; emailodz13_varna@abv.bg; тел. 052/740627; 052/500636


 

 

 

ОБЯВА

за отдаване под наем на помещения, общинска публична собственост за провеждане на образователна дейност съгласно Заповед №1969/16.06.2014г и № 3642/03.10.2016г на Кмета на Община Варна и във връзка със Заповед на директора на ДГ № 35 „Детска радост“

259/23.08.2019г.

 

І. Предмет на конкурса:отдаване под наем на помещения в ДГ № 35 „Детска радост” в ж.к. Победа до бл.10

1.      Физкултурен салон  - площ – 160 кв.м.

 

Позиция

Ден от седмицата

Час на занимания

Дейност

Срок на договора

 

Позиция 1

понеделник

16:30  - 17:30

За школа по спортна гимнастика

до

30.08.2022г

Позиция 2

Четвъртък

11:00 – 12:00

За школа по спортна гимнастика

До

30.08.2022г

Кандидатите участват по позиция 1 и 2 едновременно

ІІ. Начална конкурсна цена на обектите, определена по действащата „Методика за определяне на стартови базисни цени при обявяване на търг за отдаване под наем на общински нежилищни имоти”, приета от Общински съвет-Варна:

Помещение

Наем за един астрономически час

   Физкултурен салон

12,00 лева

 

ІІІ.Общи условия за участие:

    Право на участие в процедурата имат всички български физически и юридически лица, както и техните обединения. Помещенията не могат да се преотдават на трети лица и се ползват изключително за образователни учебни дейности.

     Необходимо условие за участие в процедурата е попълване на документацията и внасяне на офертните документи по реда, правилата и изискванията дадени в настоящите условия.

  Срок и място за получаване на конкурсната документация – от 26.08.2019г. до 09.09.2019г. в канцеларията на ДГ № 35 „Детска радост”от ЗАС – Снежана Йорданова .

  Конкурсната документация включва:

1. Заявление

2.Декларация по образец за получаване и запознаване с конкурсните условия.

3.Декларация по образец за извършване оглед на обекта

4.Декларация по образец за неразгласа на информация предоставена във връзка с участието в конкурса

5. Проект на договор.

ІV. Депозит -  За участие в процедурата кандидатът предоставя депозит в размер на стартовата месечната наемна цена по действащата „Методика за определяне на стартови базисни цени при обявяване на търг за отдаване под наем на общински нежилищни имоти” по сметката на ДГ № 35 „Детска радост” Варна:

ЦКБ- АД – Варна

IBAN- BG 56 CECB 9790 33D2 0873 00

BIC – CECBBGSF

Депозитна такса за участие в конкурса за отдаване под наем на помещения в ДГ № 35 „Детска радост”

 

V. Условия и изисквания към кандидатите:

Документите се внасят от 26.08.2019г. до 16:00 часа на 09.09.2019г. в канцеларията на ДГ № 35 „Детска радост” ЗАС – С. Йорданова

Комплектът офертни документи следва да съдържа

1. Заявление по образец за участие в конкурса;

2. ЕИК (за еднолични търговци и търговски дружества, регистрирани в Търговския регистър към Агенцията по вписванията), съдебно удостоверение за актуалното правно състояние на заявителя (за юридически лица с нестопанска цел , регистрирани по реда на ЗЮЛНЦ) или документ за самоличност за физически лица (копие, заверено от участника);

3. За юридически лица и еднолични търговци - съдебни удостоверения, издадени на участника, че:

>                    Не е обявен в несъстоятелност

>                    Не се намира в производство за обявяване в несъстоятелност

>                    Не се намира в ликвидация

4. Декларация по образец за получаване и запознаване с конкурсните условия;

5. Декларация по образец за извършен оглед на обекта

6. Декларация по образец за не разгласа на информацията, предоставена във връзка с участието в конкурса

7. Платежен документ за внесен депозит

8. Удостоверение за липса на задължения по данъчно - осигурителната сметка от съответното подразделение на Националната агенция за приходите (оригинал или копие, заверено от участника);

9. Служебна бележка за не дължими общински вземания към Община Варна (оригинал или копие, заверено от участника);

10. Проект на договор по образец, подписан от участника

11. Свидетелство за съдимост за преподавателите, които ще осъществяват дейността, за която се наема помещението

12. Валиден документ, удостоверяващ професионална /треньорска/ квалификация за преподавателите, които ще осъществяват съответната дейност

13. За дейности физическа култура и спорт и удостоверение/лиценз за вписване в национален регистър на съответната спортна федерация.

14. Ценово предложение в запечатан непрозрачен плик.

 

Изисквания - Участниците в конкурса представят предложенията си в запечатан непрозрачен плик, върху който отбелязват името /фирмата/ и адреса на участника, обекта-предмет на конкурса и обособените позиции за които кандидатства.

Допълнения или изменения в предадени вече предложения не се приемат.

 

VІ. Провеждане на конкурса – на 11.09.2019г./сряда/ от 13,30ч. в ДГ № 35 „Детска радост”.

VІІ. Не се разглеждат предложения,които: са подадени след срока, определен със заповед на директора на ДГ № 35 „Детска радост”; са подадени в незапечтен или прозрачен плик; не съдържат документ за внесен депозит за участие в конкурса; не съдържат, който и да е от документите посочени в конкурсната документация;

VІІІ. Класиране на участника: Най-висока цена за съответната позиция