Нови месечни такси за подготвителни групи
20.01.2021

 

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

Във връзка с проведено заседание на 30.12.2020 г. на  Общински съвет – Варна, на основание чл.283, ал.9, ал.10 и ал.11 от Закона за предучилищно и училищно образование, прие решение за изменение в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Варна.

Съгл. чл.34а (1) Не се заплаща такса за дейностите по хранене на децата в задължително предучилищно образование, осъществявано от общинските детски градини за:

т.11 /нова/ Деца на родители, които имат брутен средномесечен доход на член от семейството за предходните  шест календарни месеца равен или по-нисък от линията на бедност, определена с Постановление № 265  на Министерски съвет от 24.09.2020 г., в размер на 369 лв.

Във връзка с т.11. е необходимо да подадете в деловодството на ДГ № 35 „ Детска радост “ декларация, с приложено  удостоверение за брутните месечни доходи на член от семейството за последните шест календарни месеца, предхождащи месеца, в който се подава декларацията. /В случая – за месеците юли-декември 2020 г./

Повече информация в прикачения файл:  Такси Подготвителни групи