Такси

В съответствие с чл. 34, ал 1 и 2 от Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Варна

1. За ползване на целодневна детска градина и детска ясла от родителите /настойниците се събират месечни такси в размер до 48 лв., от които:

 • 20 лв. постоянна такса, независеща от броя посещения в месеца.
 • 28 лв. диференцирана такса, съобразно посещаемостта.

2. За ползване на детска градина от деца в подготвителна група, придобили удостоверение за завършена подготвителна група и подлежащи на прием в първи клас през текущата календарна година, родителите/настойниците заплащат месечна такса за периода от 01.06. до 14.09. в размер на 100 лв.

3. Родителите/настойниците заплащат дължимите такси от 1-во до 10-то число на месеца, от 8:00 ч. до 12:00 ч.

4. Дължимите такси са за изминал месец на база нанесените данни в дневника на групата.

5. За времето, за което детето не е посещавало детска градина/ясла, не се заплаща такса.

6. Ако таксата не бъде платена в рамките на посочения срок, ръководството на детското заведение има право да отстрани детето, считано от 11-то число на месеца до заплащане на таксата.

7.Когато родители/настойници не заплащат таксите си в срок от два последователни месеца, ръководството на детското заведение има право да отпише детето от ДГ.

8. При записване на детето в детското заведение, родителите /настойниците внасят депозитна вноска в размер на една месечна такса – 48 лв.

9. Родителите/настойниците не заплащат такса, когато:

 • децата, на които поне един от родителите е с над 70% намалена работоспособност с решение на ТЕЛК;
 • децата на неизвестни родители;
 • децата на загинали при производствени аварии и природни бедствия, децата на загинали в изпълнение на служебен дълг;
 • децата със заболявания и увреждания с над 70% по решение на ТЕЛК съгласно Наредбата за медицинската експертиза, приета с ПМС № 87 от 05.05.2010г. ДВ бр. 36 от 14.05.2010 г.;
 • третото и следващо деца на многодетните родители. Последните заплащат такса за първото дете в половин размер, а за второто – в четвърт размер. В случаите, в които макар и навършило пълнолетие (чл. 2 от Закона за лицата на семейството), лицето продължава своето средно образование, поради което няма възможност да работи, за да се издържа само, следва да се приеме за “дете” по смисъла на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Варна.

10. Родителите/настойниците заплащат преференциални такси в случаите, когато са налице следните обстоятелства:

 • деца – сираци, или деца с един родител;
 • деца – чиито родители са редовни студенти;
 • когато две деца от едно семейство са приети в ДГ „Детска радост“ или едно от децата в семейството е прието в друга детска градина, таксата за второто дете се заплаща с 50 на сто с намаление;
 • дете, настанено в семейство на роднини или близки, както и  дете, настанено за отглеждане в приемно семейство съгл. чл. 26, от Закона за закрила на детето.

11. За ползване на намаленията и освобождаването от такси, родителите или настойниците подават декларация до директора на ДГ "Детска радост". Декларацията, придружена с необходимите документи, доказващи преференцията, се завежда с входящ номер, който се предоставя на родителя /настойника.