Проект за договор - физкултурен салон

Проект!

 

Д О Г О В О Р

 

 

Днес .......................... в гр.Варна  между:

 

1.         ДЕТСКА ГРАДИНА № 35 „Дeтска радост“с адрес - гр.Варна, ж.к. „Победа“ до бл.10   БУЛСТАТ - 000087165, представлявано от Кристина Илиева Статкова - Директор  и Главен счетоводител Боряна Ганкова Маринчева наричан за краткост  НАЕМОДАТЕЛ и

2. …………………………………………………………………… с ЕИК …….…………., със седалище и адрес на управление: ………………………………., представлявано от ………………………………………………………………………..………………..., наричано за краткост  НАЕМАТЕЛ се сключи настоящия договор за следното:

 

I.     ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

           Чл.1. НАЕМОДАТЕЛЯТ във връзка Протокол №………2019г. от проведен конкурс за отдаване помещение под наем в ДГ №35”Детска радост”-Варна и Заповед №………….2019г.за класиране на кандидатите в по-горе споменатия конкурс, предоставя 

-          Физкултурен салон  – 160 кв.м.

срещу заплащане на определените в договора наемни цени за организиране и  провеждане на дейности с образователна цел:

  • школа по спортни танци

 

Школата се провежда  понеделник  от 16,30  до 17,30 ч.

   четвъртък от 11,00 до 12,00 ч.

Неразделна част от  договора е Учебна програма за провеждане на занятията.

 

II.                СРОКОВЕ

Чл.2. Настоящия договор се сключва  за срок

 

от …………...2019год.  до 30.08.2022г.

 

В случай, че НАЕМАТЕЛЯТ  не провежда посочените в чл.1 дейности през периода 01.06 до 30.09 на съответната година от договора, то той не дължи наем за наетите помещения предмет  на този  договор.

 

III.             ЦЕНИ И ПЛАЩАНЕ

Чл.3. Часовата наемна цена е :

-          160 кв. м………… лв./ астрономически час

Чл.4. Първата наемна вноска, в размер на часова наемна цена по броя часове по съответните дейности се заплаща до 5 (пет) работни дни от датата на влизане в сила на договора. При неизпълнение на това задължение повече от 7 дни, НАЕМОДАТЕЛЯТ може да развали договора с едностранно писмено предизвестие.

Чл.5. За всеки следващ месец НАЕМАТЕЛЯ заплаща от 1-во до 15 -то число на всеки текущ месец по сметката на НАЕМОДАТЕЛЯ в

ЦКБ-АД

IBAN: BG49 CECB 9790 31D2 0873 00

BIC: CECBBGSF,

определен брой часове по графика за съответния месец.

Чл.6. За изпълнението на договора е внесена гаранция в размер на …………… лв.

Чл.7. При забавяне на наема от посочения в чл.4 и  чл.5 срок НАЕМАТЕЛЯ дължи лихва за дните на закъснението в размер на 0.05% за всеки просрочен ден.

Чл.8. Наемната цена се актуализира съобразно решение на Общинския съвет-Варна. В този смисъл НАЕМОДАТЕЛЯТ писмено уведомява НАЕМАТЕЛЯ за извършената актуализация на наемната цена. При несъгласие с новоопределената наемна цена НАЕМАТЕЛЯТ в срок до 3 работни дни уведомява писмено НАЕМОДАТЕЛЯ и му предава в 10-дневен срок от получаване на писмото помещението, като договора се счита за прекратен от момента на получаване на волеизлиянието за несъгласие с наемната цена.

Чл.9. В случай на прекъсване на работата на НАЕМАТЕЛЯ по независещи от него причини (природни бедствия, карантини, стачки, неотложни ремонтни действия на наетите помещения) наемните вноски, внесени предварително от НАЕМАТЕЛЯ се прихващат за следващ месец, за което между страните се подписва констативен протокол.  

 

IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА НАЕМОДАТЕЛЯ

Чл.10. Да осигури ползване на помещенията от НАЕМАТЕЛЯ съгласно договорения и утвърден почасов график, съставляващ неразделна част към настоящия договор.

Чл. 11. НАЕМОДАТЕЛЯТ се задължава да извършва инструктажи по безопастност на труда, противопожарна охрана и да запознае с правилника за вътрешния ред преподавателите – представители на НАЕМАТЕЛЯ

Чл.12. НАЕМОДАТЕЛЯ има право да контролира процеса на работа с децата и резултатите от тяхното обучение.

 

V.  ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА НАЕМАТЕЛЯ

Чл.13. Да заплаща в срок наемната цена,посочена в Раздел III,чл.2, чл.3 и чл.4 на настоящия договор.

Чл.14. Да заплаща консумативни разходи, свързани с експлоатацията на помещенията /ел.енергия – за периода 01октомври до 31май, гориво за отопление - за периода от 01октомври до 30април/ 

Чл.15. Разходите за ток и отопление се начисляват и възстановяват на два пъти за съответната учебна година, както следва:

т.1. от 01октомври до 31 ноември на съответната година и се възстановяват до 20 декември на същата финансова година.

т.2. От 01 декември до 31май и се възстановяват до 20 юни.

Чл.16. Разходите за изразходваните консумативи за наетите помещения се заплащат от НАЕМАТЕЛЯ след двустранно подписан споразумителен протокол Приложение 1 към договора с посочена методика на изчисляване, което е неразделна част от настоящия договор.

Чл.17. Да организира дейности с образователна цел съгласно раздел I,чл.1 от настоящия договор.

Чл.18. По време на заниманията преподавателите –представители на НАЕМАТЕЛЯ  носят пълна отговорност за здравето и живота на децата.

Чл.19. При осъществяване на дейността, съгласно предмета на договора, да прилага и се съобразява с всички изисквания на РЗИ - Варна, Противопожарна охрана  и други инстанции и контролни органи.

Чл.20. Да стопанисва наетото помещение с грижата на добър стопанин и добросъвестно да го опазва от повреди и щети.

Чл.21. Отстраняването на повреди , които се дължат на обикновено ползване на помещението са за сметка на наемателя.

Чл.22. Да осигурява достъп на наемодателя до наетото помещение за осъществяване на контрол, относно спазването на клаузите на настоящия договор.

Чл.23. Да предаде помещението в добро състояние след прекратяване на договора.

Чл.24. НАЕМАТЕЛЯТ няма право да променя предназначението на помещението и се задължава да го ползва за извършване на дейности с образователна цел,съгласно Раздел I,Чл.1 на настоящия договор, както и да преотдава от своя страна наетия имот.

 

VI  ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

Чл.25. Договорът се прекратява едностранно с писмено предизвестие от НАЕМОДАТЕЛЯ ако повече от 7(седем)дни от датата на влизане в сила на договора не е внесена първата наемна вноска съгласно чл.4 в раздел III от настоящия договор.

Чл.26. Договорът се прекратява:

/1/ с изтичане на срока по настоящия договор.

/2/ по взаимно съгласие на страните с едномесечно писмено предизвестие.

/3/ действието на настоящия договор се прекратява предсрочно без предизвестие:

            - поради неплащане на наемната цена за един месец и поради системно неплащане в срок

            - поради лошо стопанисване и ползване на помещенията не по уговореното предназначение.

           /4/ при неизпълнение на поетите от договора задължения, той се разваля,от изправната страна чрез едно месечно предизвестие до другата страна без предоставяне на нов срок за изпълнение.

            /5/ при прекратяване на договора неизправнта страна дължи на изправнта неустойка в размер на едномесечния наем, като щети над този размер се обезпечава отделно от действителния им размер.

        /6/ Гаранцията по изпълнението на договора се освобождава до десето число на месеца следващ прекратяване на договора и след заплащане на всички  дължими суми от наемателя.

 

VII  ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛОВИЯ

Чл.27. В едномесечен срок от констатиране на двете страни, че за договорената дейност не може да се сформира група, НАЕМАТЕЛЯТ с 10 дневно предизвестие до НАЕМОДАТЕЛЯТ, влизащо в рамките на горепосочения срок, разполага с правото да прекрати действието на договора по дейността.

Чл.28. Известия, изпратени от ДГ № 35 „Детска радост” на посочения адрес на управление се считат за редовно връчени.

 

                 IX. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

              Чл.29. За всички неуредени въпроси се прилага действащото законодателство.

              Чл.30. Всички спорове, свързани с тълкуване и прилагане на договора се решават чрез преговори между страните, като в случай, че не бъде постигнато съгласие, спорът се отнася пред компетентния съд.

 

               Настоящия договор се изготвя в четири еднообразни екземпляра - един за НАЕМАТЕЛЯ и три за НАЕМОДАТЕЛЯ.

 

 

НАЕМОДАТЕЛ:                                                                             НАЕМАТЕЛ:

Директор:……………………                                                          Управител:………………….

/ Кристина Статкова /                                                                          

Гл. Счетоводител:…………….                                                

 

/ Боряна Маринчева /