Извадки от Правилника за дейността на ДГ

 

    Уважаеми родители, представяме Ви още няколко извадки от «Правилника за дейността на детската градина» и «Правилник за осигуряване на здравословни и безопасни условия на възпитание, обучение и труд» на ДГ№35»Детска радост»

Споделена отговорност и взаимодействие с екипа на ДГ „Детска радост“

1.       Родителите/настойниците са партньори на учителите в осигуряване на условия за развитие и възпитание на децата.

2.       Участват в родителски срещи, в избирането на родителски комитет и настоятелство и в  утвърждаване на техните решения.

3.       Правят предложения за подобряване на цялостния педагогически процес, материална база и взаимодействието със социално-педагогическите фактори.

4.       Родителите/настойниците осигуряват на децата си необходимите учебни пособия, съобразно решенията на родителските събрания.

5.       Спазват правилата, установени с действащите  в ДГ “Детска  радост” правилници, като чрез подписа си дават своето съгласие.

6.       При установени нередности в детското заведение сигнализират първо на директора.

7.       Оказват съдействие и помощ за хигиенизирането, ремонтирането и обогатяването на материалната база на детското заведение.

Съдействат на ръководството на ДГ „Детска радост“

1.       за установяване на контакти с неправителствени организации, фирми и дружества, с цел подобряване на педагогическия процес и подобряване условията за живот на децата в групите.

 

Опазване на здравето на децата

1.       Децата задължително преминават сутрешен филтър при медицинските сестри преди влизането в групите.

2.       Родителите/ настойниците нямат право да водят децата си болни, без да отчитат последствията за другите деца.

3.       Родителите/ настойниците не оставят на разположение на децата лекарства или храни в гардеробчетата.

4.       При необходимост родителите/ настойниците предават на медицинската сестра животоподдържащи лекарствени средства и медикаменти по лекарско предписание.

5.       Родителите/ настойниците поддържат редовно хигиената на децата и съдействат за изграждане на здравно-хигиенни навици у тях.

6.       Родителите/ настойниците не трябва да водят децата си в детското заведение със златни украшения, скъпи предмети и играчки. За тях персоналът не носи отговорност.

7.       Родителите/ настойниците не позволяват на децата си да носят в детското заведение опасни за здравето и живота предмети.

8.       Родителите/ настойниците не влизат в занималните, освен в случаите на организирани мероприятия.

9.       Родителите/ настойниците не внасят в детското заведение продукти без сертификат и срок за годност./ в условията на COVID-19 е абсолютно забранено внасянето на почерпки за децата по повод рождени и именни дни/

10.   Родителите/ настойниците уведомяват своевременно директора на ДГ „Детска радост“, ако са налице обстоятелства, свързани със семейството и създаващи риск за детето.

11.   Родителите/ настойниците се задължават да използват пейки и столчета при събличане и обличане на децата, като не допускат сядането им върху гардеробчетата в съблекалнята./ след отпадане на ограничителните мерки и се разреши достъпа на родители в сградата/

12.   Родителите/ настойниците нямат право да водят животни в двора на детското заведение и е необходимо да опазват чистотата в сградата и в двора на детското заведение.

13.   Родителите/ настойниците нямат право да провокират конфликти пред децата или да използват невъзпитателни методи спрямо детето си в рамките на детското заведение.

14.   Родителите/ настойниците нямат право да допускат връщането на децата в детското заведение след вземането им.

Родителите/ настойниците е необходимо да съдействат на ръководството за обезопасяване на детското заведение и да не допускат нарушения в пропускателния режим.