проект "Заедно можем повече"

 

IMG_0376.jpg

Проект "Заедно можем повече" по програма на Община Варна за приобщаващо образование на деца, ученици и студенти от различни етнически групи и в неравностойно социално положение през 2018 година.
Основна цел, която си поставихме бе: даване на равни възможности за всички деца със специални образователни потребности за приемане, равнопоставеност и пълноценно участие, зачитайки личностния им потенциал.

Конкретизирахме и с няколко подцели, които успешно реализирахме чрез различни дейности:

1. Осигурчване на истински подкрепяща среда за деца със СОП, която да развива потенцияла на всяко едно от тях - решихме информационните и дидактични ресурси за работа с децата, като осигурихме по този начин условия за учене чрез игра, занимания с изкъствам спорт и сензорна стимулация.

2. Обогатяване на практическите и теоретически познания на учителите в областта наприобщаващотото опбразование - проведохме обучение - тренинг съвместно с родители и учители на тема: "Как използването на елементи от системата МОнтесори помага в работата с деца със СОП"

3.Чрез организиране на различни дейности даваме възможност за развитие и участие на всяко дете в живота на общността - включване в музикални игри, упражнения за сензорна стимулация, игри по системата ОРФ - Шулверк, съвместно слушане, пеене и свирене с детски музикални инструменти, игри - драматизации, арт - техники.

4. Мотивиране и привличане на родители към активност и сътрудничеството в общата ни мисия - личностното развитие на децата: организирахме и преведохме редица съвместни празници и дейности, индивидуални разговори и кинсултации, провеждане на традиционен пикник и спортен празник в Екопарк "Св.Св. Константин и Елена".